Monitorowanie

Opis funkcji

Monitorowanie

  • Integracji systemów monitorujących
  • Możliwość pracy na intuicyjnym, dostosowanym do osobistych preferencji operatora pulpicie
  • Wymiana sygnałów między firmami
  • Dostęp do sygnałów przez www
  • Procedury obsługi zdarzeń
  • Urządzenia zainstalowane na obiekcie
  • Zlecenia do serwisu
  • Terminale dla klientów kluczowych
  • Terminale dla załóg interwencyjnych
  • Wideo weryfikacja zdarzeń

Wspomaganie pracy operatorów

Podczas obsługi zdarzeń, program wyświetla operatorom konieczne procedury postępowania. Część punktów procedury może być obligatoryjna, czyli operator nie może zakończyć zdarzenia bez ich wykonania. Niektóre punkty procedur mogą być wykonywane automatycznie przez system, na przykład od razu po odbiorze sygnału alarmowego może być wysłany SMS do klienta.

Wspomaganie pracy kierownictwa stacji

W programie Monitorowanie znajdują się narzędzia wspomagające analizę opłacalności świadczenia usług monitorowania dla poszczególnych obiektów. Osoby z kierownictwa mogą mieć wgląd w pełna dokumentację współpracy z klientem: skany umów, protokołów, kart zgłoszeń, również w historię zgłoszeń i obsługi reklamacji klienta, a także w to, czy z klientem kontaktuje się windykacja.

Wymiana zdarzeń między stacjami innych firm

Możliwe jest wyodrębnienie grup obiektów, z których sygnały przekazywane będą do innych stacji monitorowania. W przypadku odbioru sygnałów alarmowych z takich obiektów, alarmy domyślnie mogą nie być obsługiwane. Alarmy są wyświetlone dla operatorów „na głośno” dopiero wtedy, jeśli w odpowiednim czasie nie zostaną odebrane przez drugą stację.

Terminale klientów kluczowych

Zdarzenia mogą być przekazywane również do firm kluczowych, np. banków, wyposażonych w terminale systemu. Można określać, jaki zakres zdarzeń oraz jaka część komentarzy operatorów obsługujących zdarzenie ma być przekazywana dla klienta.

Videoweryfikacja

W przypadku wystąpienia alarmu na obiekcie wyposażonym w obsługiwany przez system typ rejestratora video, operator może obejrzeć obraz z wybranych kamer w celu potwierdzenia prawdziwości alarmu. Obraz może być wtedy zapisany w historii obsługi zdarzenia.

Współpraca z grupami interwencyjnymi

Informacje o alarmach mogą być przesyłane bezpośrednio do załóg interwencyjnych, wyposażonych w palmtopy z GPRS. Operator może widzieć pozycję załogi na mapie dzięki przesyłaniu przez palmtop pozycji z czujnika GPS.

Uruchamianie monitorowania

Stacja Monitorowania otrzymuje gotowe, wcześniej zarejestrowane w Marketingu lub w Dziale Technicznym, dane obiektów przeznaczonych do monitorowania. Weryfikuje je i uzupełnia o osoby upoważnione do odwoływania alarmów, opisy nadajników i procedury dla operatorów. Wprowadza również czas w jakim obiekty mają być monitorowane.

Translate »